O Državnom inspektoratu

Očuvajmo zdravo tržišno natjecanje

Pridružite se našoj inicijativi na radnacrno.hr i pomognite u izgradnji transparentnijeg poslovnog okruženja u hrvatskoj. Anonimno prijavite nezakonit rad i nelojalnu konkurenciju. Budite dio promjene koja težI pravednosti I zakonitosti na tržIštu. Vaša prijava može učiniti razliku!

O DRŽAVNOM INSPEKTORATU

Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata (“Narodne novine” broj 97/20, “Narodne novine” broj 119/20 i “Narodne novine” broj 104/21), uređeno je unutarnje ustrojstvo Državnog inspektorata, nazivi upravnih organizacija i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica u njegovom sastavu.

Ustrojstvo:

Područni uredi:

Za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora i drugih stručnih poslova iz djelokruga područnih ureda ustrojavaju se službe, odjeli ispostave.

  1. Područni ured Osijek sa sjedištem u Osijeku obavlja inspekcijski nadzor na području Brodsko-posavske županije, Osječko-baranjske županije, Požeško-slavonske županije, Virovitičko-podravske županije i Vukovarsko-srijemske županije.
  2. Područni ured Rijeka sa sjedištem u Rijeci obavlja inspekcijski nadzor na području Istarske županije, Ličko-senjske županije, Primorsko-goranske županije, te Grada Paga i općina Kolan i Povljana.
  3. Područni ured Split sa sjedištem u Splitu obavlja inspekcijski nadzor na području Dubrovačko-neretvanske županije, Splitsko-dalmatinske županije, Šibensko-kninske županije i Zadarske županije, osim Grada Paga i općina Kolan i Povljana.
  4. Područni ured Varaždin sa sjedištem u Varaždinu obavlja inspekcijski nadzor na području Krapinsko-zagorske županije, Koprivničko-križevačke županije, Međimurske županije i Varaždinske županije.
  5. Područni ured Zagreb sa sjedištem u Zagrebu obavlja inspekcijski nadzor na području Bjelovarsko-bilogorske županije, Karlovačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije i Grada Zagreba.

Neke od nadležnosti Državnog inspektorata uređene Zakonom o državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj: 115/18, 67/23)

Djelokrug tržišne inspekcije

Članak 5. (NN 115/18, 67/23) Zakona o državnom inspektoratu

(1) Inspekcijske poslove u području trgovine, usluga, zaštite potrošača i sigurnosti neprehrambenih proizvoda, ako posebnim ili ovim Zakonom nije drugačije propisano, obavlja tržišna inspekcija.

(2) Poslovi iz stavka 1. ovoga članka podrazumijevaju obavljanje inspekcijskog nadzora i provedbe zakona i drugih propisa te propisa Europske unije kojima se uređuje:

– obavljanje trgovine
– obavljanje usluga
zabrana i sprječavanje neregistriranog obavljanja trgovine i usluga
– posredovanje u prometu nekretninama
– zaštita ekonomskih interesa potrošača pri kupnji proizvoda i usluga, kao i pri drugim oblicima stjecanja proizvoda i usluga
– opći sigurnosni zahtjevi za proizvode
– tehnički zahtjevi za proizvode, granične vrijednosti i/ili značajke kvalitete proizvoda, načine utvrđivanja i praćenja kvalitete proizvoda, postupci ocjenjivanja sukladnosti s propisanim zahtjevima, dokumenti o sukladnosti, isprave koje moraju imati proizvodi, označivanje, obilježavanje i oglašavanje proizvoda
– zahtjevi u vezi s proizvodnjom, stavljanjem na tržište ili na raspolaganje na tržištu građevnih proizvoda
– homologacija vozila i dijelova vozila
– zahtjevi energetske učinkovitosti i zahtjevi za ekodizajn proizvoda povezanih s energijom
– prodaja javnih usluga potrošačima te opći uvjeti pružanja javnih usluga
– svojstva proizvoda u sustavu izvora svjetlosti i rasvjetljavanja i/ili druge značajke kakvoće takvih proizvoda
– obavljanje i drugih inspekcijskih poslova sukladno posebnom zakonu.

Djelokrug turističke inspekcije

Članak 16. (NN 115/18, 67/23) Zakona o državnom inspektoratu

(1) Inspekcijske poslove u području ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga, pružanju usluga u turizmu i boravišne odnosno turističke pristojbe obavlja turistička inspekcija.

(2) Poslovi iz stavka 1. ovoga članka podrazumijevaju obavljanje inspekcijskog nadzora i provedbu zakona i drugih propisa kojima se uređuje:

– način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe obavljaju ugostiteljsku djelatnost ili pružaju ugostiteljske usluge
– način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe pružaju usluge u turizmu
– neregistrirano obavljanje ugostiteljske djelatnosti ili neregistrirano pružanje ugostiteljskih usluga
– neregistrirano pružanje usluga u turizmu
– prijava i odjava boravka turista
– obračun, naplata i uplata boravišne odnosno turističke pristojbe
– obavljanje i drugih inspekcijskih poslova sukladno posebnom zakonu.

Djelokrug inspekcije rada

Članak 24. (NN 115/18, 67/23) Zakona o državnom inspektoratu

(1) Inspekcijske poslove u području rada i zaštite na radu, ako posebnim ili ovim Zakonom nije drugačije propisano, obavlja inspekcija rada.

(2) Poslovi iz stavka 1. ovoga članka podrazumijevaju obavljanje inspekcijskog nadzora provedbe zakona i drugih propisa kojima se uređuju:

– radni odnosi i zaštita na radu
– obveza prijave, odjave i promjena tijekom osiguranja radnika na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje
– odnosi između poslodavca i fizičke osobe koja s poslodavcem nema sklopljen ugovor o radu, ali u skladu s posebnim propisom kod njega obavlja određene aktivnosti odnosno poslove ili se nalazi na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa (osoba na sezonskom radu za obavljanje privremenih odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi; student i redoviti učenik srednjoškolske ustanove na radu kod poslodavca u skladu s posebnim propisima; osoba koja radi za vrijeme izdržavanja kazne zatvora ili odgojne mjere; osoba na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa i druga osoba koja s poslodavcem nema sklopljen ugovor o radu, ali kod njega u skladu s posebnim propisom obavlja određene poslove)
– rad stranaca i upućenih radnika
– obavljanje djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem
– ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osoba s invaliditetom te mirnodopskih, vojnih i civilnih invalida rata i članova njihovih obitelji
– obveze investitora, vlasnika, koncesionara i drugih osoba u provedbi zaštite na radu pri projektiranju i izvođenju radova
– obavljanje i drugih inspekcijskih poslova sukladno posebnom zakonu.

(3) Inspekcija rada obavlja i:

– inspekcijske nadzore povodom ozljeda osoba u prostorijama i na prostorima poslodavca
– nadzor nad zakonitošću rada osoba ovlaštenih za obavljanje poslova zaštite na radu
– poslove i inspekcijske nadzore provedbe propisa zaštite na radu u području gradnje u skladu s posebnim propisom o gradnji~– inspekcijske poslove u vezi s provedbom drugih propisa kada je to propisano posebnim zakonom.

(4) Inspekcija rada sudjeluje u radu Europskog nadzornog tijela za rad (ELA) i Odbora viših inspektora rada Europske komisije, njegovih pododbora i stručnih tijela te provodi dogovorene zajedničke aktivnosti inspektora rada u državama članicama Europske unije.

(5) Inspekcija rada upozorava stručnog nositelja pripreme propisa na nedostatke i probleme u provedbi propisa koje je ovlaštena nadzirati.

(6) Radnik i poslodavac su u smislu ovoga Zakona osobe koje se radnikom i poslodavcem smatraju prema zakonu kojim se uređuju radni odnosi odnosno zakonu kojim se uređuje zaštita na radu.

(7) Osoba na radu je u smislu ovoga Zakona osoba kod poslodavca koja se smatra osobom na radu prema propisima zaštite na radu.

Inspektori rada nadziru primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuju odnosi između poslodavaca i radnika u području radnih odnosa i zaštite na radu.

Posebno pojačane aktivnosti usmjeravaju na nadzor nezakonitog (neprijavljenog) rada, tzv. „rada na crno“, ponajprije na provedbu Zakona o suzbijanju neprijavljenoga rada („Narodne novine“ broj 151/22) i drugih propisa kojima se uređuje: obveza sklapanja ugovora o radu odnosno izdavanja pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu prije početka rada; obveza prijave radnika u propisanom roku nadležnim tijelima mirovinskog i zdravstvenog osiguranja; te na utvrđivanje zakonitosti rada stranaca (državljana trećih zemalja)  u Republici Hrvatskoj (na temelju dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada u slučajevima kada je to propisano).

Probne kupnje

Članak 86.a (NN 115/18, 67/23) Zakona o državnom inspektoratu

 

(1) Radi utvrđivanja neregistriranog obavljanja djelatnosti trgovine i/ili neregistriranog pružanja usluga od strane fizičkih i pravnih osoba, tržišni inspektor može obaviti istražne radnje i kupnju robe ili usluga koji se prodaju putem sredstava daljinske komunikacije u okviru probnih kupnji, uključujući i s tajnim identitetom.

(2) Ako se u inspekcijskom nadzoru utvrdi da osobe iz stavka 1. ovoga članka obavljaju neregistriranu djelatnost trgovine i/ili neregistrirano pružanje usluga te druge povrede propisa iz nadležnosti tržišnog inspektora, troškove probne kupnje iz stavka 1. ovoga članka snosi fizička ili pravna osoba koja obavlja neregistriranu djelatnost trgovine i/ili neregistrirano pružanje usluga.

(3) Ako se u inspekcijskom nadzoru u kojem je obavljena probna kupnja utvrdi da osobe iz stavka 1. ovoga članka obavljaju neregistriranu djelatnost trgovine i/ili neregistrirano pružanje usluga, tržišni inspektor će s robom kupljenom u okviru probne kupnje postupati sukladno članku 76. ovoga Zakona.

(4) Troškove probne kupnje snosi Državni inspektorat ako se u postupku utvrdi da je fizička ili pravna osoba registrirana za obavljanje kupnje i prodaje robe i/ili pružanja usluga.

IMATE PITANJA ZA NAS?

Kontaktirajte nas